Overig

N.S.V. Nota Bene streeft naar het naleven van onderstaande gedragscode. Deze gedragscode is een ondertekende overeenkomst tussen de Radboud Universiteit en N.S.V. Nota Bene.

GEDRAGSCODE STUDENTENORGANISATIE

INLEIDING

De Radboud Universiteit maakt duidelijke afspraken over gedrag met studentenorganisaties die gebruikmaken van voorzieningen van de Radboud Universiteit. In deze Gedragscode worden de normen en waarden van de betrokken partijen bevestigd.

De Gedragscode wordt actief onderschreven door zowel de Radboud Universiteit als de studentenorganisaties. De Radboud Universiteit en de erkende organisaties bespreken de Gedragscode jaarlijks aan het begin van het bestuursjaar zodat bewustwording wordt gecreëerd en naleving wordt gestimuleerd.

De Gedragscode is preventief van aard en moedigt goed gedrag aan. Daarnaast kunnen partijen elkaar aanspreken op gedragingen die niet overeenkomen met hetgeen in deze Gedragscode is bepaald.

Als er sprake is van gedrag dat niet overeenkomt met hetgeen in deze Gedragscode is bepaald en deze gedraging heeft mogelijk consequenties op de erkenning aan de studentenorganisatie, vindt altijd eerst een gesprek plaats voordat de consequentie wordt bepaald.

PRINCIPES

Uitgangspunten van deze code zijn:

HET BESTUUR VAN DE STUDENTENORGANISATIE:

 1. is verantwoordelijk voor het opstellen en het uitvoeren van het beleid en de activiteiten van de studentenorganisatie. Daarbij zorgt het bestuur dat dit een toetsing – aan in de maatschappij gangbare normen – kan doorstaan.
 2. streeft ernaar dat niemand in zijn waarde wordt aangetast; dat de leden respectvol met elkaar en andere betrokkenen omgaan; wijst ongewenst gedrag zoals geweld, zowel geestelijk als lichamelijk, discriminatie, seksisme, dwang en vernedering af.
 3. streeft naar een inclusief karakter van de studentenorganisatie waar een student zich veilig en welkom voelt.
 4. ziet erop toe dat zij en de leden zorgvuldig en respectvol omgaan met eigendommen van de Radboud Universiteit en derden binnen de context van de studentenorganisatie.
 5. maakt bij (beleids)keuzes een duurzame afweging.
 6. ziet er op toe dat de organisatie zich tijdens activiteiten houdt aan nationale en lokale wet- en regelgeving, de Drank- en Horecawet en de Tabakswet in het bijzonder. Het bestuur ziet er ook op toe dat zij of de leden elkaar en anderen niet aanzetten tot het overmatig drinken van alcohol of het gebruiken van drugs.
 7. streeft ernaar dat de principes uit deze Gedragscode bekend zijn bij de leden van de studentenorganisatie en dat deze worden toegepast en nageleefd binnen de context van de studentenorganisatie.
 8. meldt een mogelijk incident direct bij de Radboud Universiteit, via de manager Student Life of de directeur Student Affairs.
 9. is alert op signalen dat personen mogelijk de principes uit de Gedragscode schenden, aarzelt niet om nader onderzoek te plegen naar aanleiding van deze signalen en passende maatregelen te nemen wanneer nodig.

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT:

 1. onderkent en onderschrijft het belang van actieve studentenorganisaties en de mogelijkheden die studentenorganisaties bieden aan studenten voor ontwikkeling en ontplooiing binnen en naast hun studie en draagt dit actief uit.
 2. draagt zorg voor ondersteuning van besturen van de studentenorganisaties door het verstrekken van bestuursmaanden en subsidies binnen de daarvoor gestelde kaders en het aanwijzen van een studentendecaan van de Radboud Universiteit bij wie de besturen voor raad en advies terecht kunnen.
 3. zorgt dat de Gedragscode voor iedereen is in te zien.
 4. neemt in het geval van een mogelijk incident altijd eerst contact op met de studentenorganisatie voordat er publiekelijk wordt gereageerd.

Onze sponsoren