Geschiedenis

Zoals u wellicht al weet, werd de Notariële Studentenvereniging “Nota Bene” opgericht op 31 maart 1960. De vereniging had een tweetal praedecessores, te weten: het “Notarieel Dispuut”, meergenaamd de Notariële Studentenkring “Nota Bene” en, eerder, de afdeling Nijmegen van “Vevanos”, waarover hieronder meer.

Het Notarieel Dispuut werd in 1959 opgericht, kort nadat de studie notarieel recht universitair was geworden, in Nijmegen sedert september 1959(2).
Het Dispuut was een, zoals men destijds noemde, ‘wetenschappelijke onderafdeling’ van het Nijmeegs Studentenkorps “Carolus Magnus”; de leden ervan waren, zoals in die tijd alle studenten aan de universiteit, ‘korporaal’. Het sigillum van het dispuut, voorstellende een allegorische en bovenal kunstzinnig in elkaar geflanste alpha en omega, wordt tegenwoordig bij tijd en wijle gedragen door het bestuur van Nota Bene.

“Vevanos”, voluit: “Vereeniging van Notariaat en Fiscaalrecht Studerenden “Vevanos””,

werd opgericht op 6 april 1935 te Utrecht, in de tijd dus, toen notariandi nog niet (per se) aan de universiteit studeerden, maar een notarieel staatsexamen dienden af te leggen. De Vereniging had afdelingen in Utrecht, waar de vereniging gevestigd was, Den Haag, Leiden (later: de afdeling Den Haag-Leiden), Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen (later: de afdeling Nijmegen-Arnhem).

De afdeling Utrecht bleef, toen de studie notariaat universitair werd, als enige over; de notariële studentenvereniging aldaar heet nog steeds “Vevanos” (Vereniging van Notariële Studenten)(3). De oude “Vevanos” kan men het beste vergelijken met wat nu de “Broederschap der Notariële Studenten” (BNS) is: een overkoepelend orgaan van notariële studentenverenigingen.


(1) Zie J.S.L.A.W.B. Roes, Sprokkels uit het verenigingsarchief, Notabeneficiarius Jaargang 8-3/ mei 1998, pag 8.

(2) Zie J.Brabers, De Faculteit der rechtsgeleerdheid van de katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1982. Rechtshistorische reeks van Gerard Noodt Instituut 33 (Nijmegen 1994) 238-239 en 308).

(3) Zie J. Aerts e.a. (red.), Almanak 1996-1997 NotariëleStudentenvereniging “Nota Bene” (Nijmegen 1997) 47-48.

Geschiedenis-295x300.jpg

Onze sponsoren